ارزش ها

ارزشهایی که اساس فعالیتهای من بر پایه آن نهاده شده است:

صداقت

قانون مداری

احترام متقابل

اعتماد و اطمینان

احترام به ارزشهای خاص مانند مسائل زیست محیطی و یا حقوق معلولان و کودکان