ماموریت

ارائه و اجرای خدمات مشاوره در زمینه کسب و کار و بهبود آن و ارائه رهنمود های مدیریتی به مدیران و صاحبان کسب و کار های کوچک و متوسط ، با استفاده از روشها و دستورالعمل های نوین و خلاقانه با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت با تکیه بر ارزشهای تدوین شده سازمان